چند روزی دردی اندر خویش دارد تا به کی؟      حال و روزی همچنان درویش دارد تا به کی؟
شکر می آید نفس از این و آن سو می رود             لیک بهر مردمان تشویش دارد تا به کی؟
چشم شیطان کور، دیدم وضع ما بهتر شده              دولت امید سر در کیش دارد تا به کی؟
جشن نوروز است اما دولتی ها کارکن                 این سفر را ناگهان از پیش دارد تا به کی؟
بیسوادی گفت: فکر نان مردم هم کنید!              گفت: خودکار شماها نیش دارد تا به کی؟
گفت یارو: با توافق مشکلات آسان شود              ملت ما بحث گرگ و میش دارد تا به کی؟
بیسوادی گفت:با این عزت ملی!رییس،                    این نگاه عاقبت اندیش دارد تا به کی؟
مانده ام با این همه سوتی در این ایام چند          دولت تدبیر شانس شیش دارد تا به کی؟
با حقوق شهروندی انتقاد آزاد شد                        منتقد ترس از گرفتاریش دارد تا به کی؟
بس کن ای "طنزنده" دولت را به حالش واگذار  قلب مردم غصه ها زاین بیش دارد تا به کی؟

منبع : طنزندهتا به کی؟!
برچسب ها : دانلود زيرنويس فارسي