جناب ظریف الدوله وزیر خارجه مملکت سفری به ینگه دنیا داشته و در آن سفر از قضای معلوم 2هزار هزار هزار دلار از مال و منال ما که به امانت به دولت متخاصم مذکور سپردیم، به ضرب دگنک حقوقی از ما ستاندند. گویی رییس دولت از این کار نابخردان خشم گرفته ظریف الممالک را مامور ساخت در همان احوال به مذاکره بنشیند و حق مردم را بازستاند، ستاندنی. آورده اند که حسن الممالک مرقومه  برای آن وزیر دور از وطن نوشته و راه و چاه امور بدو نمایانده. حال که ظریف الدوله گرد سفر از تن باز کرده این نامه پر غمزه و تغزل به دست طنزنده افتاده این حقیر برایتان قرائت می کنم. آن نامه چنین است:

ای پیک راستان سخن یار ما بگو

احوال ما به پیش همان کدخدا بگو

گر دیگرت به ینگه ی دنیا سفر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو

هرچند کرده ایم توافق ولی چرا،

مردک زدی تو دست بدان پولها؟ بگو

گر با زبان نرم نشد رام، صبر کن

آنگه به روی ترش به آن بد ادا بگو

پر رو! چرا امانت ما رد نمی کنی

خواهی نَهَم توافقمان زیر پا؟ بگو!

با زنگ و با توییت و ایمیل و مصاحبه

هرچیز را که هست به ایشان روا بگو

البت نیاز نیست بچسبی به جَیب او

با اخم و تخم حرف خودت بارها بگو

گر لطف کدخدا طلبد، پول باز گیر

گر قلدری نمود به لطف و صفا بگو

حالا که پول مردم ما را نمی دهید

حالا که دستتان شده در جیب ما بگو

این تحفه را برای دل ما نگاه دار

بعدا برای بچه محلها ز ما بگو

آنگه خودت بیا به وطن همچو دیپلمات

با من نتیجه ی سفرت بی صدا بگو

 

نوبخت را به صحبت نیلی نشان و بعد

با یار آشنا سخن آشنا بگو


 

پی نوشت: این بیت آخر گویی یکباره قلمی شد.تمت

منبع : طنزندهبوگو
برچسب ها : ظریف ,ظریف الدوله دانلود زيرنويس فارسي